ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

A részvételi költségvetés keretében beküldött javaslatokkal és azokra történő szavazással kapcsolatban történő személyes adatok  kezeléséről

 I. Az adatkezeléssel kapcsolatos általános irányelvek

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata (a továbbiakban: Adatkezelő) a személyes adatok kezelését a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben foglaltak szerint végzi.

Adatkezelő – a GDPR 12. cikk (1) bekezdésére figyelemmel – kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az általa végzett adatkezelés megfeleljen a hatályos jogszabályokban rögzített elvárásoknak, így különösen annak, hogy az érintettek részére tömör, átlátható, világos és közérthető megfogalmazással és könnyen hozzáférhető formában nyújtson tájékoztatást a személyes adatok kezelésével kapcsolatban.

Adatkezelő a személyes adatok kezelésével összefüggő feladatait a GDPR 5. cikkében megfogalmazott alapelvek megtartásával látja el.

Adatkezelő részéről harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik adattovábbítás.

Adatkezelő egyes személyes adatokat jogszabályi kötelezettség folytán, illetve bizonyos esetekben és bizonyos rendhagyó feltételek esetén köteles jelen adatkezelési tájékoztatóban leírtaktól eltérő módon kezelni, átadni, továbbítani, illetve tárolni. Ilyen esetekben Adatkezelő gondoskodik az érintett személy értesítéséről, amennyiben az adott jogszabály előírásai ezt lehetővé teszik vagy nem tiltják kifejezetten.       

II. Adatkezelő

Adatkezelő:              Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata

Székhely:                  1221 Budapest, Városház tér 11.  

Adószám:                 15735856-2-43

Telefon:                      06-1-229-2611

E-mail:                       onkormanyzat@bp22.hu

Honlap:                      www.budafokteteny.hu

Személyesen:           ügyfélfogadási idő szerint

Adatkezelő képviselője:

Név:                        Karsay Ferenc polgármester

Elérhetőség:          polgarmester@bp22.hu

Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője:

Név:                         dr. Remete Sándor

Elérhetőség:          adatvedelem@BP22.hu

III. Adatfeldolgozó

Az adatkezeléssel kapcsolatos feladatokat adatfeldolgozóként a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Adatfeldolgozó), mint az Adatkezelő munkaszervezete látja el.

Adatfeldolgozó:    Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Polgármesteri Hivatal

Székhely:                1221 Budapest, Városház tér 11.

Adószám:               15522001-2-43

Telefon:                   06-1-229-2611

E-mail:                     onkormanyzat@bp22.hu

Honlap:                    www.budafokteteny.hu 

Személyesen:         ügyfélfogadási idő szerint

Adatfeldolgozó képviselője:

A hírlevél szolgáltatásra való feliratkozás a regisztrációval együtt automatikusan történik az Adatkezelő a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint, a Budafok-Tétény Közösségre Kapcsolva Részvételi Költségvetéssel és kerületi programokkal kapcsolatos információk megküldése céljából az alábbi adatokat kezeli.

 • érintett személy családi és utóneve;
 • érintett személy elektronikus címe;

 

Név:                         dr. Szántó János jegyző

Elérhetőség:          jegyzo@bp22.hu

A kozossegrekapcsolva22.hu weboldal fejlesztője, a TKJ Tárkar Kft. a honlap karbantartása és fejlesztése során jogosult a személyes adatok megismerésére.

Adatfeldolgozó:        TKJ Tárkar Kft.

Székhely:                   1116 Budapest, Június utca 11.

Adószám:                 24836522-2-43

Telefon:                    +36 70 423 8903

E-mail:                      lajosjarmai@gmail.com

Személyesen:          ügyfélfogadási idő szerint

Adatfeldolgozó képviselője:

Név:                         Jármai Lajos

Elérhetőség:          lajosjarmai@gmail.com

IV. Az adatkezelés célja és módja

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 115/2019. (VI.20) határozata alapján – a részvételi demokrácia leképeződéseként – részvételi költségvetés révén kívánja bevonni a kerület lakosságát a kerület éves költségvetésének megalkotásába, akik annak egy meghatározott részére a saját igényeik szerint javaslatot tehetnek. Ezáltal megvalósulhatnak olyan projektek, melyek a várost használók életében jelentős életminőségbeli változást jelentenek.

A kerület három városrészében az alábbi keretösszegek kerülnek felhasználásra:

 1. Budafok tekintetében 128 millió forint (A 2021. évben a 100 millió forintos keretösszegen felül az első alkalommal meghirdetett kezdeményezés 100 millió forintos keretösszegéből fennmaradó 28 millió forint is felhasználható);
 2. Budatétény városrésznek 100 millió forint áll rendelkezésre, mivel az első alkalommal meghirdetett részvételi költségvetés alkalmával a teljes keretösszeg felhasználásra került;
 3. Nagytétény- Baross Gábor-telep vonatkozásában a felhasználható keretösszeg 120 millió forint mivel az első alkalommal meghirdetett részvételi költségvetés alkalmával a keretösszeg egésze nem került felhasználásra.

A kerületi lakosok a kozossegrekapcsolva22.hu honlapon történő regisztrációt követően javaslatot tehetnek, hogy a környezetükben milyen jellegű fejlesztés megvalósítását szeretnék. A beérkezett javaslatok megvalósíthatóságát az Adatkezelő megvizsgálja, és a kiválasztási eljárás során a városrészenként azokat a javaslatokat teszi közzé a honlapon szavazásra, amelyek megfelelnek a feltételeknek és nincsen semmilyen jogi akadálya azok megvalósítására a győztes javaslat esetén. Szavazni kizárólag kerületi állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkező személyek számára lehetséges.

Amennyiben az Érintett javaslata a megvalósulásra esélyesek közé kerül, akkor a szavazás előtt egy előre egyeztetett időpontban az Érintettnek meg kell jelennie a Polgármesteri Hivatalban adatainak ellenőrzése céljából.

A leadott szavazatok összesítésére és tárolására anonim módon kerül sor.

A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a pályázati keretösszeg szétosztásának meghatározásához, a javaslat befogadásához és a szavazati jogosultság eldöntése, valamint kapcsolattartás céljából történik.

Amennyiben a regisztráció során az Érintett kifejezett hozzájárulását adja hírlevél küldéséhez, akkor annak visszavonásáig Adatkezelő a megadott e-mail címre tájékoztató hírleveleket küld Budafok-Tétény programjairól.

A regisztráció során az Érintett – választása szerint – megadhat olyan adatköröket is, amelyek statisztikai adatgyűjtésre szolgálnak. Ezen adatok gyűjtésének célja, hogy az Adatkezelő mérni tudja az egyes városrészek és társadalmi csoportok projekthez való viszonyulását és ezen keresztül további információkat kapjon a fejlesztendő területekről.

V. A kezelt adatok köre

Adatkezelő a IV. pontban megjelölt tevékenysége során az alábbi személyes adatok kezelését végzi:

 1. Honlap látogatása

A kozossegrekapcsolva22.hu honlaphoz bárki – személyes adatai megadása nélkül – hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. A weboldal a megjelenítéshez és a funkciók működéséhez nem használ sütiket, a látogatók böngészéséről információt nem tárol.

 1. Javaslattétel és/vagy szavazás

A javaslattételhez és/vagy a szavazáshoz regisztráció szükséges, mely során az Érintettnek regisztrálnia kell. A regisztráció során megadott adatokat az Adatkezelő a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint, az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezeli.

 • érintett személy családi és utóneve;
 • érintett személy elektronikus címe;
 • érintett személy lakcíme (városrész, irányítószám, közterület neve, házszám);
 • érintett személy születési dátuma;
 1. A hírlevél szolgáltatásra való feliratkozás a regisztrációval együtt automatikusan történik az Adatkezelő a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint, a Budafok-Tétény Közösségre Kapcsolva Részvételi Költségvetéssel és kerületi programokkal kapcsolatos információk megküldése céljából az alábbi adatokat kezeli.

  • érintett személy családi és utóneve;
  • érintett személy elektronikus címe;
 1. Statisztikai célú adatgyűjtés

A honlapon a regisztrációt követően statisztikai célú adatgyűjtésre is sor kerül. A megadott adatok nem köthetőek az Érintett személyéhez, azok kezelése anonimizált módon történik. Az adatok megadása nem kötelező. Az adatok kezelése az Érintett kifejezett hozzájárulása alapján, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint történik.

 • érintett személy legmagasabb iskolai végzettsége;
 • érintett személy családi állapota;
 • annak időtartama (évek számának megjelölésével), hogy az Érintett hány éve kerületi lakos;

VI. Az adatkezelés jogalapja

Adatkezelő a IV. pontban meghatározott adatokat kizárólag az érintett személy által megtett hozzájárulás alapján kezeli, így megfelelve a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott követelménynek.

Az Érintett jogosult bármely adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonni. Fontos, hogy a hozzájárulás visszavonása a hozzájárulás visszavonása előtt végzett adatkezelés jogszerűségét nem befolyásolja.

VII. Nyilvánosságra hozatal

Adatkezelő az Érintett javaslatának kiválasztása és megszavazása esetén az Érintett nevét és ötletének tartalmát a Városházi Híradó kerületi újságban, valamint a közössegrekapcsolva22.hu és a www.budafokteteny.hu  honlapokon teszi közzé.

VIII. Az adatkezelés időtartama

 Adatkezelő a IV. pontban meghatározott adatokat – az Infotv. 4. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – a honlapon történő regisztráció időpontjától kezdődően az alábbi alapelvek szerint kezeli:

 1. Érintett a honlapon történő regisztrációját fiókjának törlésével bármikor kezdeményezheti, mely esetben adatainak törlésére haladéktalanul sor kerül. A felhasználói fiók törlésével Érintett szavazati jogosultsága is elvész.

A felhasználói fiók törlése nem érinti a hírlevélre történő feliratkozást.

 1. Amennyiben az Érintett javaslatot nyújtott be, a megadott adatokat Adatkezelő a szavazás lezárásáig, illetve nyertes javaslat esetén az iratkezelési szabályzatában előírt határideig, illetve jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében a projekt végéig őrzi meg.
 2. Amennyiben Adatkezelő döntése alapján az Érintett javaslatának megvalósítására egy későbbi időpontban kerül sor, úgy az adatok a javaslat megvalósulásáig, az iratkezelési szabályzatában rögzítettek szerint kerülnek megőrzésre.
 3. Hírlevél küldésre vonatkozó hozzájárulását Érintett a felhasználói fiókjának törlése nélkül, bármikor visszavonhatja, ez esetben részére további tájékoztató levelek küldésére nem kerül sor. Amennyiben Érintett törli a felhasználói fiókját, a hírlevél küldésre vonatkozó hozzájárulásának visszavonását külön kell kezdeményeznie.
 4. Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata vagy személyes adattal történő visszaélés, illetve az informatikai rendszer elleni támadás esetén Adatkezelő jogosult az Érintett regisztrációjának megszűntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni.

IX. Adatbiztonság

Adatkezelő az elektronikus úton birtokába került személyes adatokat elektronikusan kezeli, melyekhez kizárólag az erre a feladatra kijelölt munkatársai, mint jogosultsággal rendelkezők férnek hozzá.

Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok megfelelő szintű biztonságára és bizalmas kezelésére, többek között annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz és az adatok kezeléséhez használt eszközökön való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását.

Adatkezelő a személyes adatok kezelését megfelelően kiépített és magasszintű védettséggel ellátott informatikai rendszeren keresztül végzi. Az informatikai rendszer üzemeltetése során gondoskodik az azon tárolt, feldolgozott és továbbított adatok információbiztonságának megfelelő szintjéről, így különösen, azonban nem kizárólagosan a kezelt adatok:

 1. sértetlenségéről,
 2. bizalmasságáról,
 3. rendelkezésre állásáról.

Az adatok kezeléséhez szükséges informatikai rendszer folyamatosan ellenőrzött és az Adatkezelő rendelkezésére áll.

Adatkezelő a kezelt adatokat egységes védelmi intézkedések és összetett rendszerek együttes alkalmazásával védi, így különösen, azonban nem kizárólagosan, fizikai, logikai, biztonsági, szervezeti, működési, információbiztonsági védelmi rendszert működtet a védendő adatok fenyegetéseinek hatására felmerülő kockázatokkal szemben.

X. Az adatkezelésben érintett személyek jogai

 1. Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)

Érintett jogosult, hogy a saját személyes adatainak vonatkozásában az Adatkezelőtől jelen tájékoztató II. pontjában meghatározott elérhetőségeken keresztül írásban tájékoztatást kérjen arról, hogy

 • mely személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli,
 • Adatkezelő kinek, mikor és milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait,
 • jogokról és jogorvoslati lehetőségekről.

Adatkezelő az Érintett tájékoztatás kérésére irányuló kérelmét legfeljebb egy hónapon belül teljesíti a kérelemben megadott elérhetőségre megküldött hivatalos levélben.

 1. Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Érintett jelen tájékoztató II. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérelmezheti, hogy Adatkezelő pontatlanság esetén helyesbítse valamely személyes adatát. Adatkezelő az általa kezelt hiányos vagy pontatlan személyes adat helyesbítését az újonnan átadott adat hitelességének ellenőrzése mellett végzi el.

 1. Törléshez való jog (GDPR 17. cikk)

Érintett jelen tájékoztató II. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti személyes adatainak törlését, kivéve, ha az adatkezelés jogszabályon alapul, illetve valamely alapjog védelméhez, közérdek teljesítéséhez vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges.

 1. Korlátozáshoz való jog (GDPR 18. cikk)

Érintett jelen tájékoztató II. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben az Adatkezelő jogellenes adatkezelést folytat, és az Érintett nem szeretné, hogy az adatok törlésre kerüljenek, és inkább az adatok felhasználásának korlátozását kéri. Az adatkezelés korlátozásához való jog megilleti továbbá az Érintettet abban az esetben is, amikor vitatja az Adatkezelő által kezelt adatok pontosságát.

 1. Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó és általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsájtott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, valamint, hogy ezen adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa.

 1. Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

XI. Tájékoztatás jogérvényesítési lehetőségekről

Amennyiben az Érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR vagy az Infotv. rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli azt, ahogy az Adatkezelő a személyes adatait kezeli, akkor javasolt először az adott adatkezelő szervet, illetve az adatvédelmi tisztviselőt megkeresni a panasszal. A panasz minden esetben kivizsgálásra kerül.

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelmével kapcsolatban hozott intézkedésekről. E határidő további két hónappal meghosszabbítható, amelyről az érintettet tájékoztatni kell.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Ha a panasza ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogy az adott adatkezelő szerv kezeli az adatait, vagy közvetlenül hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

Cím:                   1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím:           1363 Budapest, Pf.: 9.

E-mail:               ugyfelszolgalat@naih.hu,

Honlap:              www.naih.hu

Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el.

Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét.

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a https://birosag.hu/birosag-kereso oldalon. Adatkezelő székhelye szerint a perre a Budapest Környéki Törvényszék rendelkezik illetékességgel.